Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Registerdata för forskning SOU 2012:36

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 31 mars 2011 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över Statistiska centralbyrån (SCB) och systemet för den officiella statistiken och analysera för- och nackdelar med ett centraliserat respektive decentraliserat statistiksystem. Huvuduppdraget ska redovisas senast den 10 december 2012.

Den 8 mars 2012 beslutade regeringen att i tilläggsdirektiv ge utredaren i uppdrag att också föreslå organisatoriska och tekniska åtgärder som kan underlätta registerbaserad forskning. Den 2 maj 2012 lämnade utredningen sitt delbetänkande "Registerdata för forskning, SOU 2012:36.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)