Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB SOU 2012:83

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Statistikutredningen överlämnade den 11 december 2012 betänkandet "Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB" till regeringen. Utredningens uppgift har varit att se över SCB och systemet för den officiella statistiken.

Utredningen föreslår att Rådet för den officiella statistiken, som är ett rådgivande organ vid SCB, ska utvidgas så att vissa myndigheter med stor tyngd i statistiksammanhang får permanent representation i rådet.
Rådet ska också göra löpande översiktliga granskningar av bl.a. statistikens kvalitet och tillgänglighet. Vidare föreslås SCB vara huvudansvarig för och samordna arbetet med de s.k. självutvärderingar av statistiken som är på väg att införas till följd av EU-krav.

Utredningen anser att regeringens styrning av SCB:s avgiftsfinansierade uppdragsverksamhet bör förtydligas och stramas upp. Uppdrag angående officiell statistik vara prioriterade och uppdragsverksamheten ska hållas ekonomiskt skild från myndighetens övriga verksamhet. Vidare ska SCB endast åta sig uppdrag från andra uppdragsgivare än myndigheter om det inte snedvrider konkurrensen på marknaden.

Utredningen konstaterar också att det då och då förekommer fel i statistiken. Men i ett så pass komplext system som statistiksystemet torde det i praktiken vara omöjligt att helt undvika fel. När de väl uppstår är det dock viktigt att myndigheterna öppet redovisar felen och har en organisation och rutiner för att uppmärksamma, rätta, analysera och lära av dem.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)