Proposition från Justitiedepartementet

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Prop. 2013/14:225

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En viktig del i det svenska välfärdssamhället är att de personer som på grund av sjukdom eller hög ålder inte klarar av att sköta sina egna angelägenheter får hjälp med detta. I sådana fall fyller gode män och förvaltare en viktig funktion som ställföreträdare för den enskilde.

Regeringen vill stärka den enskildes inflytande över vem som ska företräda honom eller henne och föreslår att den person som den enskilde önskar bli företrädd av i regel ska utses till ställföreträdare. Vidare föreslår regeringen

  • en skärpt kontroll av att de som föreslås som ställföreträdare är lämpliga för uppdraget, och
  • att överförmyndaren ska erbjuda gode män och förvaltare utbildning.

För att det ska gå att rekrytera tillräckligt många och kompetenta gode män och förvaltare behöver det vidtas åtgärder som förbättrar villkoren för dem. Därför föreslår regeringen att

  • gode män och förvaltare ska ges en lagreglerad rätt att kunna lämna sitt uppdrag trots att någon ersättare ännu inte har utsetts, exempelvis vid hot eller våld, och
  • ett dödsbo efter en god man eller förvaltare ska kunna få lättnad i sin skyldighet att redovisa den egendom som ställföreträdaren förvaltat.

Vidare föreslår regeringen bland annat

  • att överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ställföreträdarskapsärenden, och
  • att länsstyrelsen ska föra statistik om överförmyndarnas verksamhet.

Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

    En viktig del i det svenska välfärdssamhället är att de personer som på grund av sjukdom eller hög ålder inte klarar av att sköta sina egna angelägenheter får hjälp med detta. I sådana fall fyller gode män och förvaltare en viktig funktion som ställföreträdare för den enskilde. Regeringen vill stärka den enskildes inflytande över vem som ska företräda honom eller henne och föreslår att den person som den enskilde önskar bli företrädd av i regel ska utses till ställföreträdare.

Proposition (1 st)