Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Modernare regler för bekräf­telse av föräldra­skap, fader­skaps­under­sökningar och för att åstad­komma köns­neutral föräldra­skaps­presumtion Prop. 2020/21:176

Publicerad

Det är viktigt att den föräldra­skaps­rätts­liga regle­ringen utveck­las i takt med sam­hället i övrigt och är anpassad för olika sätt att få barn och bilda familj. I propo­si­tionen före­slår regeringen lag­änd­ringar i syfte att – med utgångs­punkt i barnets bästa – göra den föräldra­skaps­rättsliga regle­ringen mer modern, jämlik och ändamåls­enlig.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att föräldra­skap ska presu­meras i fler fall än i dag, vilket inne­bär att regle­ringen blir köns­neutral och jämlik. Om modern vid barnets födelse är gift eller registre­rad partner med en kvinna, ska kvinnan auto­matiskt anses som barnets förälder. Motsva­rande ska gälla för fader­skap eller moder­skap för gifta par där en av makarna eller båda har ändrat köns­till­hörighet.

I propositionen föreslår rege­ringen också att reglerna om bekräf­telse av föräldra­skap ska moderni­seras och för­enklas. Ogifta föräldrar, som är myn­diga och folk­bokförda i Sverige, ska ha möjlig­het att digitalt bekräfta ett föräldra­skap utan social­nämndens med­verkan.

Vidare föreslår rege­ringen att regle­ringen om fader­skaps­under­sök­ningar ska moderni­seras i syfte att göra den tydli­gare och mer rätts­säker. Regle­ringen görs teknik­neutral och förut­sätt­ningarna för domstol att besluta om rätts­genetisk under­sökning med hjälp av vävnad från en avliden man regleras särskilt. Rätts­gene­tiska under­sökningar vid utred­ning av fader­skap enligt föräldra­balken ska beta­las av staten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (8 st)

Laddar...