Proposition från Justitiedepartementet

Jämlika regler om föräldraskap i internationella situationer Prop. 2021/22:188

Publicerad

Regeringen föreslår – med utgångs­punkt i barnets bästa – jämlika, inklu­derande och ända­måls­enliga regler om föräldra­skap i inter­nationella situa­tioner.

Ladda ner:

Det är ange­läget att reglerna om föräldra­skap utvecklas i takt med sam­hället i övrigt och är anpas­sade till olika sätt att få barn och bilda familj. Varje barn ska ha en trygg familje­situation och få växa upp i ett sam­hälle som inte gör skillnad på personer beroende på kön eller på olika familje­konstel­lationer. Reglerna ska inte bara fungera för olika familjer som bildas i Sverige, utan även för olika familjer som kommer hit från andra länder.

Regeringen föreslår att det ska införas en ny föräldra­skaps­presumtion i inter­nationella situa­tioner. Enligt presum­tionen ska en kvinna som är eller har varit gift med barnets mor på vissa villkor auto­matiskt anses som barnets förälder i Sverige. Det gäller i första hand om föräldra­skapet följer av lagen i det land där barnet vid födelsen fick sin hemvist.

Dessutom föreslår regeringen att utländska domstols­avgöran­den om och fast­ställelser av föräldra­skap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor under vissa förut­sätt­ningar ska erkän­nas i Sverige.

Regeringen föreslår också flera andra inter­natio­nellt privat- och process­rättsliga regler om föräldra­skap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor.

Förslagen innebär att fler barn kommer att ha två rätts­liga föräldrar i Sverige. De leder också till ökad jäm­likhet mellan föräldrar i sam­könade respektive olik­könade relationer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (6 st)