Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall SOU 2021:56

Publicerad

Utredningens uppdrag har varit att se över reglerna om rättsliga föräldraskap till barn i internationella situationer. Uppdraget har huvudsakligen varit uppdelat på tre delfrågor.

Ladda ner:

I uppdraget har ingått att

  • ta ställning till hur den kvinna i en sam­könad relation, som inte har fött det barn som frågan om föräldra­skapet avser och som enligt utländsk lag eller en utländsk fast­ställelse anses vara barnets förälder, ska kunna anses vara barnets förälder även efter att ha flyttat till Sverige,
  • överväga att införa regler om utländ­ska moder­skap för en kvinna som inte har fött barnet och som inte heller är gift eller sambo med den som har fött barnet, genom att kvinnan som anses vara barnets mor omedel­bart på grund av utländsk lag kan anses vara barnets mor även i Sverige, samt om det bör införas regler för att erkänna ett sådant utländskt moder­skap när det har fast­ställts genom dom eller bekräftelse,
  • överväga att införa en lag­regle­ring som gör det möjligt för en tilltänkt förälder att bli rättslig förälder till ett barn i Sverige som har tillkommit efter ett surrogat­arrange­mang i utlandet, när detta krävs med hänsyn till barnets rätt till privat­liv och barnets bästa.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (6 st)