Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Jämlika regler om föräldraskap i internationella situationer

Publicerad

Regeringen föreslår – med utgångs­punkt i barnets bästa – jämlika, inklu­de­rande och ända­måls­enliga regler om föräldra­­skap i inter­natio­nella situa­tioner.

Ladda ner:

Det är angeläget att reglerna om föräldra­skap utvecklas i takt med sam­­hället i övrigt och är anpassade till olika sätt att få barn och bilda familj. Varje barn ska ha en trygg familje­situation och få växa upp i ett samhälle som inte gör skillnad på personer beroende på kön eller på olika familje­­konstella­tioner. Reglerna ska inte bara fungera för olika familjer som bil­das i Sverige, utan även för olika familjer som kommer hit från andra län­der.

Regeringen före­slår att det ska införas en ny föräldra­skaps­presum­tion i inter­natio­nella situationer. Enligt presum­tionen ska en kvinna som är eller har varit gift med barnets mor på vissa villkor auto­matiskt anses som bar­nets förälder i Sverige. Det gäller i första hand om föräldra­skapet följer av lagen i det land där barnet vid födelsen fick sin hemvist.

Dessutom föreslår regeringen att utländska dom­stols­­av­gö­ran­den om och fast­­ställel­ser av föräldra­skap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor under vissa förut­sätt­ningar ska erkännas i Sverige.

Regeringen föreslår också flera andra inter­natio­nellt privat- och process­­rättsliga reg­ler om föräldra­skap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor.

Förslagen inne­bär att fler barn kommer att ha två rättsliga föräldrar i Sverige. De leder också till ökad jäm­likhet mellan föräld­rar i sam­könade respek­tive olik­könade relationer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (6 st)

Laddar...