Proposition från Finansdepartementet

Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Prop. 2015/16:110

Publicerad

Regeringen föreslår en ny struktur för statens riskkapitalinsatser som syftar till att skapa bättre finansieringsmöjligheter för företag i utvecklingsskeden. Regeringen föreslår att ett nytt nationellt utvecklingsbolag inrättas: Fondinvest AB. De befintliga statliga bolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation ska inordnas som dotterbolag i det nya bolaget.

Ladda ner:

I propositionen föreslås förändringar i organisationsstrukturen för statens riskkapitalinsatser till företag. Den nya strukturen syftar till att skapa förutsättningar för ett bättre utnyttjande av statens resurser inom området och öka volymen riskvilligt kapital och dess närvaro i segment där det finns behov av marknadskompletterande utvecklingskapital.

Förslaget innebär inrättande av ett nationellt utvecklingsbolag, som har att investera indirekt i företag i utvecklingsfaser genom privat förvaltade fonder i syfte att utveckla och förnya det svenska näringslivet. Bolaget är avsett att vara helägt av staten. De av staten helägda aktiebolagen Fouriertransform Aktiebolag och Inlandsinnovation AB föreslås bli inordnade i en med det nationella utvecklingsbolaget gemensam koncern. De två förstnämnda bolagen föreslås tills vidare förvalta sina befintliga investeringar.

Utgångspunkten för förändringarna är att genom en ändrad struktur och ett ändrat arbetssätt minska inlåsningen av befintligt kapital och öka samverkan mellan offentligt och privat kapital för att på så sätt bidra till uppväxling av och ökade volymer riskvilligt utvecklingskapital. Den nya strukturen förväntas även bidra till att utveckla marknaden för riskkapital och ekosystemet för finansiering av innovativa bolag med hög tillväxtpotential.

Viss verksamhet som det nationella utvecklingsbolaget kommer att bedriva kan komma att innefatta stödgivning enligt EU:s statsstödsregler. I propositionen lämnas därför även förslag till en ny lag som syftar till att göra det möjligt för det nationella utvecklingsbolaget att lämna stöd inom ramen för EU:s statsstödsregler.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Pressmeddelande: Staten och kapitalet - reformer för innovation och hållbar tillväxt

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En fondstruktur för innovation och tillväxt

    Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att ge förslag på hur de statliga finansieringsinsatserna bör förändras för att bättre möta de finansieringsbehov som små och medelstora företag har och som den privata marknaden inte tillgodoser.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

    Regeringen föreslår en ny struktur för statens riskkapitalinsatser som syftar till att skapa bättre finansieringsmöjligheter för företag i utvecklingsskeden. Regeringen föreslår att ett nytt nationellt utvecklingsbolag inrättas: Fondinvest AB. De befintliga statliga bolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation ska inordnas som dotterbolag i det nya bolaget.