Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag

Publicerad

Ladda ner:

I arbetet med att stärka förutsättningarna för en förbättrad kapitalstruktur
i innovativa företag med hög tillväxtpotential har regeringen för avsikt
att etablera ett nationellt utvecklingsbolag. I denna lagrådsremiss lämnas
förslag till en ny lag som syftar till att göra det möjligt för det nationella
utvecklingsbolaget att lämna stöd inom ramen för EU:s statsstödsregler.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En fondstruktur för innovation och tillväxt

    Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att ge förslag på hur de statliga finansieringsinsatserna bör förändras för att bättre möta de finansieringsbehov som små och medelstora företag har och som den privata marknaden inte tillgodoser.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

    Regeringen föreslår en ny struktur för statens riskkapitalinsatser som syftar till att skapa bättre finansieringsmöjligheter för företag i utvecklingsskeden. Regeringen föreslår att ett nytt nationellt utvecklingsbolag inrättas: Fondinvest AB. De befintliga statliga bolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation ska inordnas som dotterbolag i det nya bolaget.