Remiss av SOU 2015:64 En fondstruktur för innovation och tillväxt Diarienummer: N2015/04705/KF

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Näringsdepartementet på remiss av SOU 2015:64 En fondstruktur för innovation och tillväxt. Här finns även en remissammanställning.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 14 september 2015.

Remissinstanser:

 1. Statskontoret
 2. Kommerskollegium
 3. Finansinspektionen
 4. Ekonomistyrningsverket
 5. Statens energimyndighet
 6. Tillväxtverket
 7. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 8. Patent- och registreringsverket, PRV
 9. Verket för innovationssystem, Vinnova
 10. Konkurrensverket
 11. Riksrevisionen
 12. Business Sweden
 13. Almi Företagspartner AB
 14. Fouriertransform AB
 15. Inlandsinnovation  AB
 16. Stiftelsen Industrifonden
 17. Stiftelsen Nordandsfonden
 18. Sjätte AP-fonden
 19. RISE Research lostitutes of Sweden AB
 20. Skåne läns landsting
 21. Hallands läns landsting
 22. Västra Götalands läns landsting
 23. Kronobergs läns landsting
 24. Samverkansorganet i Blekinge län
 25. Samverkansorganet i Kalmar län
 26. Jönköpings  läns landsting
 27. Östergötlands läns landsting
 28. Samverkansorganet i Södermanlands län
 29. Örebro  läns landsting
 30. Länsstyrelsen i Stockholms län
 31. Gotlands kommun
 32. Länsstyrelsen i Västmanlands län
 33. Samverkansorganet i Uppsala län
 34. Gävleborgs läns landsting
 35. Samverkansorganet i Dalamas län
 36. Samverkansorganet i Värmlands län
 37. Jämtlands läns landsting
 38. Länsstyrelsen i Jämtlands län
 39. Länsstyrelsen i Västemorrlands län
 40. Samverkansorganet i Västerbottens län
 41. Länsstyrelsen i Västerbottens län
 42. Länsstyrelsen i Norrbottens län
 43. Uppsala universitet
 44. Lunds universitet
 45. Göteborgs  universitet
 46. Stockholms  universitet
 47. Umeå universitet
 48. Linköpings universitet
 49. Karolinska institutet
 50. Kungl. Tekniska högskolan
 51. Luleå Tekniska universitet
 52. Karlstads universitet
 53. Linneuniversitetet
 54. Örebro universitet
 55. Mittuniversitetet
 56. Sveriges lantbruksuniversitet
 57. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
 58. Handelshögskolan i Stockholm
 59. Sveriges kommuner  och landsting, SKL
 60. Stockholms  Handelskammare
 61. Föreningen Svenskt Näringsliv
 62. Företagamas  riksorganisation
 63. Företagarförbundet
 64. Svenska Bankföreningen
 65. Landsorganisationen i Sverige, LO
 66. Tjänstemännens centralorganisation, TCO
 67. Sveriges akademikers centralorganisation, SACO
 68. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
 69. Kooperativa Förbundet
 70. Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
 71. Svensk Handel
 72. Svenska uppfinnareföreningen, SUP
 73. Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA
 74. Sveriges Verkstadsindustrier
 75. Swedish Incubators  & Science Parks, SISP
 76. Swedish Network for Innovation  and Technology Transfer Support, SNITTS

Vi ser gärna att remissvaren även skickas i elektronisk form via e-post till Näringsdepartementets registrator i både word- och pdf-format. Vi skulle uppskatta om filnamnet är Regeringskansliets diarienummer  (utan snedstreck), N2015-4705-KF, följt av remissinstansens namn. Remissvarens disposition bör om möjligt ansluta sig till dispositionen  i betänkandet. I remissvaret anges Regeringskansliets diarienummer N2015/4705/KF.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter  att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.