Proposition från Finansdepartementet

Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret Prop. 2015/16:141

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås utökade möjligheter för Lantmäteriet att lämna ut uppgifter ur lägenhetsregistret på medium för automatiserad behandling. Syftet med den föreslagna ändringen av 20 § lagen (2006:378) om lägenhetsregister är att möjliggöra en effektivare uppdatering av lägenhetsregistret. Förslaget omfattar endast sådana utlämnanden som sker till kommuner för att dessa ska kunna fullgöra sina skyldigheter att registrera ändringar och kompletteringar av vissa uppgifter i registret.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)