Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Prop. 2015/16:54

Publicerad

I propositionen föreslås en ny lag som innebär att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Ladda ner:

Lagen gäller vissa nyanlända invandrare som har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) och anhöriga till sådana personer. Syftet med förslaget är att alla kommuner bör vara med och ta ansvar för mottagandet av nyanlända för att förbättra de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Anvisningar till kommunerna ska enligt förslaget i första hand omfatta nyanlända som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden och s.k. kvotflyktingar. Det föreslås att vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen.

Regeringen bör bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om an-visningar. Det föreslås att den myndighet som regeringen bestämmer får besluta om anvisning i enskilda fall.

Sanktioner bör för närvarande inte införas i den föreslagna lagen. Beslut om anvisning enligt lagen ska inte kunna överklagas. Förslaget innebär en inskränkning av den kommunala självstyrelsen som bedöms vara godtagbar vid beaktande av proportionalitetsprincipen.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

    Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. När alla kommuner är med och tar emot nyanlända kommer fördelningen av mottagandet bli mer proportionerligt i förhållande till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och annat mottagande. Det bedöms leda till förbättrade förutsättningar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

    I denna lagrådsremiss föreslås en ny lag som innebär att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Proposition (1 st)

  • Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

    I propositionen föreslås en ny lag som innebär att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Riksdagsbehandling

Lag och förordningar