Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Publicerad

I denna lagrådsremiss föreslås en ny lag som innebär att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Ladda ner:

Lagen gäller vissa nyanlända invandrare som har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) och anhöriga till sådana personer. Syftet med förslaget är att alla kommuner bör vara med och ta ansvar för mottagandet av nyanlända för att förbättra de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

    Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. När alla kommuner är med och tar emot nyanlända kommer fördelningen av mottagandet bli mer proportionerligt i förhållande till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och annat mottagande. Det bedöms leda till förbättrade förutsättningar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

    I denna lagrådsremiss föreslås en ny lag som innebär att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Proposition (1 st)

  • Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

    I propositionen föreslås en ny lag som innebär att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Riksdagsbehandling

Lag och förordningar