Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen föreslår ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som innebär att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun endast om

  • kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering,
  • placeringen sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) i fråga om barn med motsvarande vårdbehov, eller
  • det finns synnerliga skäl och en länsstyrelse godkänner placeringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Pressmeddelande: Jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan kommunerna

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)