Biogas i naturgasnätet ID-nummer: Prop. 2016/17:202

Ansvarig: Miljö- och energidepartementet, Regeringen

I propositionen föreslås ändringar i naturgaslagen (2005:403) för att underlätta inmatningen av biogas i naturgasnät. Den som innehar en naturgasledning ska på begäran utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om de villkor som i fråga om anslutning för inmatning av naturgas gäller för gasens kvalitet, lukt eller tryck. Innehavaren ska även offentliggöra villkoren. Regeringen redovisar också sin bedömning i frågan om det bör införas en skyldighet för den som innehar en naturgasledning att överföra naturgas av god kvalitet eller att ansluta produktionsanläggningar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Biogas i naturgasnätet

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i naturgaslagen (2005:403) för att underlätta inmatningen av biogas i naturgasnät. Den som innehar en naturgasledning ska på begäran utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om de villkor som i fråga om anslutning för inmatning av naturgas gäller för gasens kvalitet, lukt eller tryck. Innehavaren ska även offentliggöra villkoren. Regeringen redovisar också sin bedömning i frågan om det bör införas en skyldighet för den som innehar en naturgasledning att överföra naturgas av god kvalitet eller att ansluta produktionsanläggningar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Proposition (1 st)

  • Biogas i naturgasnätet

    I propositionen föreslås ändringar i naturgaslagen (2005:403) för att underlätta inmatningen av biogas i naturgasnät. Den som innehar en naturgasledning ska på begäran utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om de villkor som i fråga om anslutning för inmatning av naturgas gäller för gasens kvalitet, lukt eller tryck. Innehavaren ska även offentliggöra villkoren. Regeringen redovisar också sin bedömning i frågan om det bör införas en skyldighet för den som innehar en naturgasledning att överföra naturgas av god kvalitet eller att ansluta produktionsanläggningar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.