Proposition från Socialdepartementet

Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis (Prop. 2017/18:6)

Publicerad

Proposition om nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis innehåller flera olika delar. Förslaget innebär att stödet vid växelvist boende införs i bostadsbidraget och avvecklas under en fyraårsperiod i underhållsstödet. De pengar som frigörs används till att höja inkomstgränserna och att höja umgängesbidraget inom bostadsbidraget.

Ladda ner:

I nuläget finns i bostadsbidraget inget alternativ för växelvist boende, vilket är den boendeform som cirka 35 procent av barnen har efter en separation mellan föräldrarna. Inom bostadsbidraget antas barnen vara antingen hemmavarande barn eller umgängesbarn. Utöver att ett antal hushåll underkompenseras – då de får bostadsbidrag för umgängesbarn fast de har barnen mer än så, och att ett antal överkompenseras i förhållande till ett antaget kostnadsansvar genom att föräldern får bostadsbidrag utifrån ett antagande att barnet bor där på heltid på grund av sin folkbokföring, trots att det bara bor där halva tiden – innebär det också att staten inte ger föräldrar som får bostadsbidrag likvärdiga förutsättningar att ha barnet boende växelvis efter en separation.

Inom underhållsstödet finns dock ett stöd för växelvist boende barn. Det är den enda delen inom underhållsstödet som är inkomstprövat i förhållande till den förälder som får stödet. Genom att flytta stödet vid växelvist boende från underhållsstöd till bostadsbidrag renodlas dessutom underhållsstödet till att vara ett grundskydd för barn när den bidragsskyldiga föräldern av olika anledningar inte betalar underhåll för barnet.

Förslaget

Förslaget innebär att ett nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget införs för barn som bor växelvis, jämte särskilt bidrag för hemmavarande barn och umgängesbarn. Förslaget innebär att fler får en mer rättvis ersättning från bostadsbidraget. Samtidigt höjs också umgängesbidraget, ett bidrag som halkat efter och därmed urholkats.

Stödet för växelvist boende inom underhållsstödet avvecklas under en fyraårsperiod.Samtidigt höjs bostadsbidragets inkomstgränser i fyra omgångar för att delvis kompensera de hushåll som riskerar att få en försämrad ekonomisk situation med anledning av reformen, detta träffar dock inte alla som får en nedtrappning av sitt underhållsstöd eller bostadsbidrag. Höjningen av inkomstgränserna gör att fler barnfamiljer får rätt till bostadsbidraget eller höjd ersättning, vilket ger en ökad ekonomisk trygghet för barnfamiljer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018 med vissa övergångsbestämmelser.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (4 st)

  • Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis (Prop. 2017/18:6)

    Proposition om nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis innehåller flera olika delar. Förslaget innebär att stödet vid växelvist boende införs i bostadsbidraget och avvecklas under en fyraårsperiod i underhållsstödet. De pengar som frigörs används till att höja inkomstgränserna och att höja umgängesbidraget inom bostadsbidraget.

  • Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet

    Många barn skulle få ett högre underhåll om det reglerades civilrättsligt i stället för via Försäkringskassan och underhållsstödet. Detta gäller särskilt för barn i hushåll med låg ekonomisk standard. Det framgår bland annat av Särlevandeutredningens betänkande (SOU 2011:51). En stor andel föräldrar reglerar underhållsskyldigheten via underhållsstödet trots att de har ekonomiska förutsättningar att i stället reglera det direkt mellan sig.

  • Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg

  • Förstärkta samarbetssamtal