Proposition från Socialdepartementet

Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017/18:12

Publicerad

I denna proposition föreslås att nämnda övergångsbestämmelser upphävs och ändras. Kommunens betalningsansvar för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård under 2018, ska istället inträda 30 dagar efter det har skickats en underrättelse om att en patient är utskrivningsklar.

Ladda ner:

En ny lag 2016/17:106 om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft den 1 januari 2018.

Enligt övergångsbestämmelser ska lagen (1990:1404) om kommu-nernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphävas genom den nya lagen. Den förra lagen ska dock fortsätta att tillämpas under år 2018 för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård.

I denna proposition föreslås att nämnda övergångsbestämmelser upphävs och ändras så att kommunens betalningsansvar för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård, under 2018, i stället ska inträda 30 dagar efter det att en underrättelse om att en patient är utskrivningsklar har skickats.

Lagen ska träda i kraft den 2 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård

    Regeringen föreslår i lagrådsremissen att en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, införs. Samtidigt upphävs lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Proposition (2 st)