Myndighetsuppgifter på elområdet Prop. 2017/18:93

Publicerad

I propositionen finns förslag till nya normgivningsbemyndiganden som ska föras in i ellagen (1997:857). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter som kompletterar EU:s nätkoder för el. Ändringarna i ellagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Ladda ner:

Ett bemyndigande avser föreskrifter enligt EU:s anslutningskoder, det vill säga enligt tre EU-förordningar om nätanslutning av generatorer, anslutning av förbrukare respektive nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler. Ett annat bemyndigande avser föreskrifter enligt EU:s driftkod, det vill säga enligt en EU-förordning om riktlinjer för driften av elöverföringssystem. I propositionen redovisar regeringen också sin bedömning i frågan om vilka myndigheter som bör fullgöra vissa uppgifter enligt nätkoderna.

Ändringarna i ellagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Föreskrifter i anslutning till EU:s nätkoder för el

    I lagrådsremissen finns förslag till nya normgivningsbemyndiganden som ska föras in i ellagen (1997:857). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter som kompletterar EU:s nätkoder för el. Ett bemyndigande avser föreskrifter enligt EU:s anslutningskoder, det vill säga enligt tre EU-förordningar om nätanslutning av generatorer, anslutning av förbrukare respektive nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler. Ett annat bemyndigande avser föreskrifter enligt EU:s driftkod, det vill säga enligt en EU-förordning om riktlinjer för driften av elöverföringssystem. Ändringarna i ellagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Proposition (1 st)

  • Myndighetsuppgifter på elområdet

    I propositionen finns förslag till nya normgivningsbemyndiganden som ska föras in i ellagen (1997:857). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter som kompletterar EU:s nätkoder för el. Ändringarna i ellagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.