Proposition från Socialdepartementet

Karensavdrag–en mer rättvis självrisk Prop. 2017/18:96

Publicerad

Regeringen föreslår att ett lagstadgat karensavdrag förs in i sjukförsäkringen. Avdraget ersätter den nuvarande karensdagen. Ett karensavdrag föreslås även i lagen om sjuklön. Avdraget ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Ladda ner:

I socialförsäkringsbalken föreslås karensavdraget vara en hel kalenderdags beräknad sjukpenningdag. Om sjukpenningen ska arbetstidsberäknas föreslår regeringen ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning.

Egenföretagare som endast har inkomst av annat förvärvsarbete berörs inte av de föreslagna regeländringarna i egenskap av egenföretagare.

Meningen med att införa ett karensavdrag är främst att uppnå en mer rättvis självrisk vid sjukfrånvaro. Syftet med ett karensavdrag är också att avdraget blir detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

    I lagrådsremissen föreslås ett införande av ett lagstadgat karensavdrag i sjukförsäkringen. Avdraget ersätter den nuvarande karensdagen. Ett karensavdrag föreslås även i lagen (1991:1047) om sjuklön och det ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Proposition (1 st)

  • Karensavdrag–en mer rättvis självrisk

    Regeringen föreslår att ett lagstadgat karensavdrag förs in i sjukförsäkringen. Avdraget ersätter den nuvarande karensdagen. Ett karensavdrag föreslås även i lagen om sjuklön. Avdraget ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.