Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Karensavdrag – en mer rättvis självrisk Ds 2017:18

Publicerad

I promemorian föreslås ett införande av ett lagstadgat karensavdrag i sjukförsäkringen. Avdraget ersätter den nuvarande karensdagen.

Ladda ner:

Karensavdraget ska i princip motsvara karensdagen beloppsmässigt.
Ett karensavdrag föreslås även i lagen (1991:1047) om sjuklön och
det ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning
av sjuklön.

I socialförsäkringsbalken föreslås karensavdraget utgöra
en kalenderdagsberäknad sjukpenningdag. Om sjukpenningen ska
arbetstidsberäknas föreslås ett karensavdrag motsvarande
20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning.

Egenföretagare som endast har inkomst av annat förvärvsarbete
berörs inte av de föreslagna regeländringarna i egenskap av egenföretagare.

Syftet med ett införande av ett karensavdrag är i första hand att
uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Vidare
är syftet med ett karensavdrag att avdraget blir detsamma för den
försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

    I lagrådsremissen föreslås ett införande av ett lagstadgat karensavdrag i sjukförsäkringen. Avdraget ersätter den nuvarande karensdagen. Ett karensavdrag föreslås även i lagen (1991:1047) om sjuklön och det ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Proposition (1 st)

  • Karensavdrag–en mer rättvis självrisk

    Regeringen föreslår att ett lagstadgat karensavdrag förs in i sjukförsäkringen. Avdraget ersätter den nuvarande karensdagen. Ett karensavdrag föreslås även i lagen om sjuklön. Avdraget ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.