Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Enklare att föra över premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg S2017/01130SF

Publicerad

Den som är gift eller har en registrerad partner kan välja att föra över sin pensionsrätt för premiepensionen till sin maka, make eller registrerad partner. Möjligheten att föra över premiepensionsrätt utnyttjas ytterst lite. Fullt utnyttjad skulle överföring av premiepensionsrätt i betydande grad kunna minska pensionsgapet mellan kvinnor och män.

Ladda ner:

En orsak till att möjligheten nyttjas så lite bedöms vara att reglerna är onödigt krångliga. Reglerna bör därför förenklas på så sätt att det ska räcka med att givaren anmäler, tidsfristen för att anmäla förlängs och att anmälan ska kunna göras elektroniskt. Pensionsgruppen är överens om att överföring av premiepensionsrätt är ett sätt att nå mer jämställda pensioner och har ställt sig bakom förslagen i denna promemoria.

Möjligheterna att bevilja hustrutillägg upphörde den 1 januari 2001, men enligt övergångsbestämmelser kunde förmånen fortsätta att betalas ut om förmånen hade beviljats före 2001. Från oktober 2014 finns det inte längre någon som får hustrutillägg och ingen kan längre beviljas förmånen. Författningar som innehåller bestämmelser om hustrutillägg bör därför ändras på så vis att hänvisningar till förmånen tas bort. Förslaget går nu ut på remiss.