Proposition från Finansdepartementet

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal Prop. 2019/20:5

Publicerad

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal samt antar en lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal.

Ladda ner:

Protokollet innebär att pension och annan liknande ersättning avseende tidi­gare enskild anställning även får beskattas i den stat från vilken den betalas ut (källstaten). I dessa fall är det källstaten som ska undanröja dubbelbeskatt­ning genom avräkning. Om pensionen beskattas i den stat där personen som tar emot pensionen är bosatt, får beskattning i källstaten ske tidigast fr.o.m. den 1 januari 2023.

Till följd av det OECD/G20-ledda arbetet för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, införs nya minimistandarder på skatteavtalsområdet. I avtalets ingress förtydligas att avtalet inte syftar till att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller skatteflykt. Vidare införs bestämmelser som innebär att en avtalsslutande stat kan neka avtalsförmåner i de fall där det huvudsakliga syftet med en transak­tion eller ett arrangemang var just att få förmånen.

I övrigt uppdateras avtalets bestämmelser om fast driftställe, kapital­vinst, styrelsearvode och utbyte av upplysningar.

De nya bestämmelserna föreslås därför träda i kraft den dag som regeringen bestämmer, vilket kan ske när protokollet har godkänts av parlamenten in båda länderna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

    I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal samt antar en lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal.

Riksdagsbeslut (1)