Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar Prop. 2019/20:194

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i reglerna om minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar, däribland bostadsrättsföreningar. Förslagen syftar till att stärka minoritetsskyddet samtidigt som missbruk av reglerna motverkas. Förslagen gör det svårare för till exempel styrelsen i ett bolag eller en förening att motarbeta en minoritet av aktieägares eller medlemmars insyn.

Ladda ner:

I propositionen föreslås det bland annat att en särskild granskare eller minoritetsrevisor ska kunna utses av Bolagsverket utan att frågan först behandlas på en bolags- eller föreningsstämma. En förutsättning ska vara att ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget respektive minst en tiondel av medlemmarna i föreningen står bakom ansökan.

Det föreslås också att det ska införas ett uttryckligt krav på att en särskild granskare ska vara lämplig för uppdraget och oberoende i förhållande till bolaget och aktieägarna respektive föreningen och medlemmarna.

I privata aktiebolag och i ekonomiska föreningar ska den som har ansökt om att Bolagsverket ska utse en särskild granskare i undantagsfall kunna bli ersättningsskyldig för bolagets respektive föreningens kostnader för den särskilda granskaren. Förslaget motverkar att särskild granskning används som ett påtryckningsmedel mot bolaget eller föreningen, när granskningen är uppenbart obehövlig.
Vidare föreslås det att ägarna i ett aktiebolag ska få större frihet att själva bestämma hur skiljeförfarandet ska utformas, när en fråga om inlösen av minoritetsaktier ska prövas.

Ändringarna föreslås gälla även för de finansiella företag som tillämpar
reglerna för aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

  Regeringen föreslår ändringar i reglerna om minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar, däribland bostadsrättsföreningar. Förslagen syftar till att stärka minoritetsskyddet samtidigt som missbruk av reglerna motverkas. Förslagen gör det svårare för t.ex. styrelsen i ett bolag eller en förening att motarbeta en minoritet av aktieägares eller medlemmars insyn.

Proposition (1 st)

 • Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

  Regeringen föreslår ändringar i reglerna om minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar, däribland bostadsrättsföreningar. Förslagen syftar till att stärka minoritetsskyddet samtidigt som missbruk av reglerna motverkas. Förslagen gör det svårare för till exempel styrelsen i ett bolag eller en förening att motarbeta en minoritet av aktieägares eller medlemmars insyn.

Svensk författningssamling (13 st)

 • Se Svensk författningssamlings webbplats

  Lag (2020:985) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

  Lag (2020:986) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

  Lag (2020:987) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

  Lag (2020:988) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

  Lag (2020:989) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

  Lag (2020:990) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

  Lag (2020:991) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

  Lag (2020:992) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

  Lag (2020:993) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

  Lag (2020:994) Lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

   

  Förordning (2020:995) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

  Förordning (2020:996) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

  Förordning (2020:997) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Laddar...