Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ett ändamålsenligt minoritetsskydd Ds 2015:25

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria behandlas frågor om särskild granskning i aktiebolag och ekonomiska föreningar samt inlösen av minoritetsaktier i aktiebolag. Förslagen syftar till att stärka det minoritetsskydd som dessa bestämmelser innefattar samt att komma till rätta med vissa missbruk av bestämmelserna. Förslagen skapar också bättre förutsättningar för effektiva och rättssäkra förfaranden.

När det gäller särskild granskning föreslås bl.a. att en minoritet ska kunna begära direkt hos Bolagsverket att en särskild granskare utses utan att frågan dessförinnan har behandlats på stämma. Det föreslås också att särskild granskning i ett bolag eller en förening ska kunna omfatta förhållanden i dotterföretag samt att granskarens rätt till insyn i det företag som ska granskas stärks. I syfte att komma till rätta med vissa missbruk av granskningsinstitutet föreslås, såvitt gäller privata aktiebolag, att de aktieägare som har begärt granskning i undantagsfall ska kunna bli kostnadsansvariga, om granskningen varit uppenbart obehövlig.

I fråga om inlösen av minoritetsaktier föreslås bl.a. att det införs en möjlighet att i bolagsordningen ange att en tvist om inlösen av minoritetsaktier ska prövas i allmän domstol i stället för i skiljeförfarande. Vidare föreslås en möjlighet för aktieägare att i skiljetvister om inlösen komma överens om antalet skiljemän och om förfarandet för hur dessa utses. Genom dessa förändringar skapas förutsättningar för framför allt mindre bolag att hantera inlösentvister på ett sätt som passar för det enskilda bolaget och att begränsa kostnaderna för tvistlösningen. I syfte att stärka minoritetsaktieägarnas skydd föreslås en ny bestämmelse om att majoritetsaktieägaren ska stå för ersättningen till en sådan god man som utsetts att bevaka minoritetsaktieägarnas rätt också när den gode mannen för talan mot en skiljedom eller dom om inlösen.

Pressmeddelande: Justitiedepartementet föreslår förbättringar i aktiebolagslagens minoritetsskydd

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

  Regeringen föreslår ändringar i reglerna om minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar, däribland bostadsrättsföreningar. Förslagen syftar till att stärka minoritetsskyddet samtidigt som missbruk av reglerna motverkas. Förslagen gör det svårare för t.ex. styrelsen i ett bolag eller en förening att motarbeta en minoritet av aktieägares eller medlemmars insyn.

Proposition (1 st)

 • Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

  Regeringen föreslår ändringar i reglerna om minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar, däribland bostadsrättsföreningar. Förslagen syftar till att stärka minoritetsskyddet samtidigt som missbruk av reglerna motverkas. Förslagen gör det svårare för till exempel styrelsen i ett bolag eller en förening att motarbeta en minoritet av aktieägares eller medlemmars insyn.

Svensk författningssamling (13 st)

 • Se Svensk författningssamlings webbplats

  Lag (2020:985) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

  Lag (2020:986) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

  Lag (2020:987) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

  Lag (2020:988) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

  Lag (2020:989) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

  Lag (2020:990) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

  Lag (2020:991) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

  Lag (2020:992) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

  Lag (2020:993) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

  Lag (2020:994) Lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

   

  Förordning (2020:995) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

  Förordning (2020:996) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

  Förordning (2020:997) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)