Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Justitiedepartementet föreslår förbättringar i aktiebolagslagens minoritetsskydd

Publicerad Uppdaterad

I en departementspromemoria som Justitiedepartementet remitterar i dag lämnas förslag för att förbättra aktiebolagslagens minoritetsskydd.

- Förslagen i promemorian gör det lättare att upptäcka oegentligheter och maktmissbruk från bolagsledningens eller majoritetsaktieägarnas sida. Samtidigt minskar vi utrymmet för att minoriteten överutnyttjar skyddsreglerna för att utöva otillbörliga påtryckningar. Syftet är att åstadkomma ett balanserat minoritetsskydd som gagnar alla seriösa aktieägare oavsett om de är i majoritet eller minoritet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Ett av förslagen i promemorian är att möjligheterna för minoriteten att få misstänka oegentligheter utredda genom en utomstående granskare (s.k. särskild granskare) förbättras. Minoriteten ska enligt förslaget kunna vända sig direkt till Bolagsverket för att få en sådan granskare utsedd i stället för att, som i dag, först ta upp frågan på en bolagsstämma. På så sätt minskar möjligheterna för majoriteten eller bolagets ledning att förhala granskning. Det föreslås också att granskarens rätt till insyn i bolaget stärks, bl.a. genom att granskningen också ska få omfatta förhållanden i dotterföretag.

Det har också förekommit missbruk av minoritetsskyddsbestämmelserna från minoriteters sida. För att komma till rätta med sådana missbruk föreslås i promemorian bl.a. att en minoritet i ett privat aktiebolag som begär särskild granskning ska få stå kostnaden för granskningen om denna visar sig ha varit uppenbart obehövlig.

Ds 2015:25 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00