Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Skärpt kontroll över explosiva varor Prop. 2020/21:158

Publicerad

Våldet i krimi­nella sam­man­hang har för­änd­rats under 2000-talet. Antalet skjut­ningar har ökat betyd­ligt och många har ägt rum på offentl­iga platser. Ökningen av skjut­ningar kan till stor del här­ledas till kon­flikter mellan krimi­nella grup­peringar. De senaste åren har dessa kon­flikter även utmynnat i en ökad benägen­het att använda explo­siva varor. Antalet spräng­ningar i Sverige de senaste åren saknar mot­stycke i modern tid.

Ladda ner:

I syfte att öka kontrollen över de som befat­tar sig med explo­siva varor och bidra till att bryta denna utveck­ling före­slår regeringen ändringar i lagen om brand­farliga och explo­siva varor. Den nuva­rande till­stånds­pröv­ningen före­slås bli mer omfat­tande. Sam­tidigt förtyd­ligas och utökas regle­ringen kring bland annat möjlig­heten att åter­kalla till­stånd. Dess­utom före­slår regeringen vissa andra ändringar som kan stärka kontrollen, såsom begräns­ningar i vissa till­stånds giltig­hetstid och utökad före­skrifts­rätt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Skärpt kontroll över explosiva varor

    Våldet i kriminella sammanhang har förändrats under 2000-talet. Antalet skjutningar har ökat betydligt och många har ägt rum på offentliga platser. Ökningen av skjutningar kan till stor del härledas till konflikter mellan kriminella grupperingar. De senaste åren har dessa konflikter även utmynnat i en ökad benägenhet att använda explosiva varor. Antalet sprängningar i Sverige de senaste åren saknar motstycke i modern tid.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Skärpt kontroll över explosiva varor

    Våldet i kriminella sammanhang har förändrats under 2000-talet. Antalet skjutningar har ökat betydligt och många har ägt rum på offentliga platser. Ökningen av skjutningar kan till stor del härledas till konflikter mellan kriminella grupperingar. De senaste åren har dessa konflikter även utmynnat i en ökad benägenhet att använda explosiva varor. Antalet sprängningar i Sverige de senaste åren saknar motstycke i modern tid.

Proposition (1 st)

  • Skärpt kontroll över explosiva varor

    Våldet i krimi­nella sam­man­hang har för­änd­rats under 2000-talet. Antalet skjut­ningar har ökat betyd­ligt och många har ägt rum på offentl­iga platser. Ökningen av skjut­ningar kan till stor del här­ledas till kon­flikter mellan krimi­nella grup­peringar. De senaste åren har dessa kon­flikter även utmynnat i en ökad benägen­het att använda explo­siva varor. Antalet spräng­ningar i Sverige de senaste åren saknar mot­stycke i modern tid.

Laddar...