Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Skärpt kontroll över explosiva varor

Publicerad

Våldet i kriminella sammanhang har förändrats under 2000-talet. Antalet skjutningar har ökat betydligt och många har ägt rum på offentliga platser. Ökningen av skjutningar kan till stor del härledas till konflikter mellan kriminella grupperingar. De senaste åren har dessa konflikter även utmynnat i en ökad benägenhet att använda explosiva varor. Antalet sprängningar i Sverige de senaste åren saknar motstycke i modern tid.

Ladda ner:

I syfte att öka kontrollen över de som befattar sig med explosiva varor och bidra till att bryta denna utveckling föreslår regeringen ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den nuvarande tillståndsprövningen föreslås bli mer omfattande. Samtidigt förtydligas och utökas regleringen kring bland annat möjligheten att återkalla tillstånd. Dessutom föreslår regeringen vissa andra ändringar som kan stärka kontrollen, såsom begränsningar i vissa tillstånds giltighetstid och utökad föreskriftsrätt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Skärpt kontroll över explosiva varor

    Våldet i kriminella sammanhang har förändrats under 2000-talet. Antalet skjutningar har ökat betydligt och många har ägt rum på offentliga platser. Ökningen av skjutningar kan till stor del härledas till konflikter mellan kriminella grupperingar. De senaste åren har dessa konflikter även utmynnat i en ökad benägenhet att använda explosiva varor. Antalet sprängningar i Sverige de senaste åren saknar motstycke i modern tid.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Skärpt kontroll över explosiva varor

    Våldet i kriminella sammanhang har förändrats under 2000-talet. Antalet skjutningar har ökat betydligt och många har ägt rum på offentliga platser. Ökningen av skjutningar kan till stor del härledas till konflikter mellan kriminella grupperingar. De senaste åren har dessa konflikter även utmynnat i en ökad benägenhet att använda explosiva varor. Antalet sprängningar i Sverige de senaste åren saknar motstycke i modern tid.

Proposition (1 st)

  • Skärpt kontroll över explosiva varor

    Våldet i krimi­nella sam­man­hang har för­änd­rats under 2000-talet. Antalet skjut­ningar har ökat betyd­ligt och många har ägt rum på offentl­iga platser. Ökningen av skjut­ningar kan till stor del här­ledas till kon­flikter mellan krimi­nella grup­peringar. De senaste åren har dessa kon­flikter även utmynnat i en ökad benägen­het att använda explo­siva varor. Antalet spräng­ningar i Sverige de senaste åren saknar mot­stycke i modern tid.