Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen Prop. 2020/21:174

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, dvs.
EU-direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Anledningen är att Europeiska kommissionen i en formell underrättelse har framfört synpunkter på hur Sverige har genomfört direktivet.

Av direktivet följer att det för vissa byggprojekt – som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan bl.a. på grund av deras art, storlek eller lokalisering – ska göras en bedömning av deras miljöpåverkan innan de tillåts komma till stånd.

I propositionen föreslås bl.a. följande:

 • Ett s.k. MKB-projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska prövas genom detaljplaneläggning.
 • Regeringen ska få meddela föreskrifter om att MKB-projekt i vissa fall inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.
 • Beslut om lov eller förhandsbesked som avser ett MKB-projekt ska i vissa fall innehålla en motivering om åtgärdens miljöpåverkan.
 • Den information som kommunen ska tillhandahålla när en detaljplan
  tas fram ska finnas tillgänglig i elektronisk form på kommunens webbplats.
 • Miljöorganisationers rätt att överklaga bygglov och förhandsbesked
  som avser ett MKB-projekt ska framgå av plan- och bygglagen.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 2 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

  I promemorian lämnas förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Anledningen är att Europeiska kommissionen i en formell underrättelse har framfört synpunkter på hur Sverige genomför MKB-direktivet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...