Proposition från Finansdepartementet

Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel Prop. 2020/21:184

Publicerad

Ladda ner:

I denna proposition lämnas förslag till ändringar i tullagen med anledning av EU-förordning (EU) 2018/1672 av den 23 oktober 2018 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005.

I proposition föreslås vidare att Tullverket på begäran ska tillhandahålla
Inspektionen för strategiska produkter uppgifter som förekommer hos
Tullverket och som rör export av varor. Det föreslås även att en
bestämmelse i tullagen om avlämning av avfall från fartyg ska upphävas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut