Proposition från Justitiedepartementet

Ändringar i lagar som genomför internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter Prop. 2021/22:117

Publicerad

Riksdagen har sedan tidigare beslutat om de lagänd­ringar som behövs med anled­ning av Sveriges tillträde till 2004 års ändrings­protokoll till Paris och tilläggs­konventionen om skade­stånds­ansvar på atom­energins område. Regeringen har beslutat att lagänd­ringarna ska träda i kraft den 1 januari 2022, med undantag av änd­ringarna i miljö­balken och sjölagen.

Ladda ner:

Ändringarna i miljö­balken och sjölagen, med anled­ning av 2004 års ändrings­protokoll, har anpassats till Sveriges tillträde till 2010 års inter­natio­nella konven­tion om ansvar och ersätt­ning för skada i sam­band med sjö­transport av farliga och skadliga ämnen (2010 års HNS-konvention). Efter­som den konven­tionen inte har trätt i kraft än behövs vissa juste­ringar i de lagarna. Det är dessa juste­ringar som regeringen föreslår i denna proposition.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)