Skandinavisk luftfartspolitik Prop. 2022/23:105

Publicerad

I denna proposition lämnas förslag till riktlinjer för det skandinaviska luftfartssamarbetet.

Ladda ner:

Förslagen har tagits fram i ett samarbete mellan företrädare för Sverige, Danmark och Norge och är en uppdatering av motsvarande riktlinjer som antogs 1997. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att det etablerade skandinaviska luftfartssamarbetet ska fortsätta och alltjämt ska utgöra grunden för det gemensamma arbetet på luftfartsområdet och för de luftfartspolitiska riktlinjerna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Riktlinjer för den skandinaviska luftfartspolitiken

    Förslaget till skandinaviska luftfartspolitiska riktlinjer ska som tidigare (bl.a. 1997) förankras med riksdagen genom en proposition. Efter det kan en reviderad internationell överenskommelse om den skandinaviska luftfartspolitiken ingås mellan Sverige, Danmark och Norge.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)