Skrivelse från Utrikesdepartementet

Remissammanställning: Biståndspolitisk plattform 2013/14:

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I denna skrivelse redogör regeringen för det svenska biståndets inriktning. Den biståndspolitiska plattformen är ett centralt dokument för den svenska biståndspolitiken och är utgångspunkt för regeringens styrning av det svenska biståndet. Skrivelsen redogör för de principer och värderingar som ska vägleda svenskt bistånd. Likaså redogör skrivelsen för biståndets inriktning i form av en målhierarki för biståndet samt resultat som biståndet ska bidra till att uppnå. Med en tydligare styrning och ett ökat fokus på resultat förbättras förutsättningarna för en effektiv fattigdomsbekämpning.