Skrivelse från Kulturdepartementet

Riksrevisionens rapport om digitalradio Skr. 2015/16:25

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning i frågan om en övergång till digital marksänd radio och hur regeringen avser att hantera ärendet.

Ladda ner:

Regeringen överlämnar skrivelsen med anledning av Riksrevisionens rapport Digitalradio – varför och för vem? som överlämnades den 14 april 2015. Riksrevisionen bedömer i sina slutsatser att övergången till marksänd digitalradio är förknippad med betydande risker. De underlag som finns är enligt Riksrevisionen inte tillräckligt allsidiga och grundliga.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 redovisat att den inte avser att gå vidare med Digitalradiosamordningens förslag om en övergång till digital marksänd radio, men att det mot bakgrund bland annat av den internationella utvecklingen inte kan uteslutas att frågan om en digitalisering av marksänd radio kan komma att aktualiseras på nytt i framtiden. Regeringen kommer därför att fortsätta att följa utvecklingen internationellt.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Branschsamordnare för digitalisering av ljudradion

    En särskild utredare, som ska fungera som branschsamordnare, ska arbeta för en övergång till digital ljudradio. Samordnaren ska tillsammans med Myndigheten för radio och tv och i nära dialog med berörda aktörer utarbeta ett förslag till plan för övergång från marksänd analog ljudradio till marksänd digital ljudradio.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition