Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Från analog till digital marksänd radio – En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77

Publicerad Uppdaterad

Digitalradiosamordningen har haft i uppdrag att utarbeta ett förslag till plan för övergång från FM-sändningar till marksänd digitalradio.

Ladda ner:

En utgångspunkt för arbetet har varit att en övergång bör vara marknadsdriven, samtidigt som det allmänna kan bidra till att skapa goda förutsättningar. Uppdraget har genomförts tillsammans med Myndigheten för radio och tv och i nära dialog med Sveriges Radio AB, de kommersiella radioföretagen, företrädare för närradion och andra berörda aktörer, bland andra Post- och telestyrelsen. De bedömningar som regeringen redovisat i propositionen Bildning och tillgänglighet – radio och tv i allmänhetens tjänst 2014–2019 (prop. 2012/13:164) har tjänat som grund för arbetet.

Det har inneburit att samordningsarbetet utgått från att FM-sändningarna upphör 2022 och att de digitala sändningarna ska nå hela landet och uppfylla högt ställda beredskapskrav.

Den plan för övergång till digital marksänd radio som nu presenteras har arbetats fram i nära dialog med radioföretagen. Utgångspunkterna är att marknaden behöver tydliga förutsättningar, att Sveriges Radio spelar en central roll i en digitalisering, samt att det är viktigt att Sveriges Radio och de kommersiella programföretagen samverkar.

De tydliga förutsättningar som efterfrågas bör skapas genom ett riksdagsbeslut om digitalisering av marksänd ljudradio och släckning av public service radions och den kommersiella radions FMsändningar, nya tillstånd för Sveriges Radio och Utbildningsradion, beslut om finansiering av public service-företagens kostnader för
en digitalradioövergång samt beslut om nya regler för den kommersiella radions tillstånd för analoga sändningar som går ut 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Branschsamordnare för digitalisering av ljudradion

    En särskild utredare, som ska fungera som branschsamordnare, ska arbeta för en övergång till digital ljudradio. Samordnaren ska tillsammans med Myndigheten för radio och tv och i nära dialog med berörda aktörer utarbeta ett förslag till plan för övergång från marksänd analog ljudradio till marksänd digital ljudradio.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition