Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns Skr. 2016/17:118

Publicerad

I denna skrivelse redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som framgår av Riksrevisionens rapport Upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns (RIR 2016:26).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat Polismyndighetens upprättande av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns under perioden november 2015 till och med maj 2016 samt de beslut om återinförande och förlängning av gränskontroll som fattades av regeringen under denna period.

Riksrevisionen anser sammantaget att de tillfälliga gränskontrollerna upprättades på ett ändamålsenligt sätt men att regeringens beslut om återinförande varit otydligt samt att styrningen och uppföljningen av insatsen varit bristfällig. Vidare anser Riksrevisionen att regeringen borde ha tagit ett större ansvar för gränskontrollernas utformning och för att säkerställa att de fick önskad effekt samt att en översyn av utlänningslagen och utlänningsförordningen bör göras.

Regeringen delar inte Riksrevisionens uppfattning om att otydlighet och brist på styrning har präglat regeringens arbete och beslutsfattande under den aktuella perioden. Inte heller anser regeringen att den aktuella författningsregleringen behöver ses över.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.