Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om folkbokföringen Skr. 2017/18:124

Publicerad

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat Skatteverkets arbete med att upprätthålla
kvaliteten i folkbokföringen, dvs. arbetet för att se till att uppgifterna om
bosättning, identitet m.m. är korrekta. Riksrevisionens övergripande slutsats är att Skatteverkets arbete för att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen i dagsläget inte bedrivs på ett effektivt sätt.

Utifrån granskningens iakttagelser och slutsatser rekommenderar
Riksrevisionen regeringen att vidhålla sitt krav på att Skatteverket
informerar om kvalitetsnivån i folkbokföringen och kräva att Skatteverket
återrapporterar vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att
stärka riskhanteringen inom folkbokföringen. Riksrevisionen rekommenderar även att regeringen skyndsamt arbetar vidare med de förslag rörande folkbokföringen som finns i betänkandet från Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden (SOU 2017:37).

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det är allvarligt
att det finns brister i Skatteverkets kvalitetsarbete och att det är angeläget att vidta åtgärder. Kunskapen om kvaliteten i folkbokföringen behöver öka och riskhanteringen stärkas. Många av de problem som Riksrevisionen påtalar har dock redan uppmärksammats inom verksamheten på Skatteverket och ett utvecklingsarbete pågår. Regeringen följer noga Skatteverkets insatser för ökad registerkvalitet i folkbokföringen i den löpande myndighetsdialogen, i Skatteverkets årliga resultatredovisning och genom uppdrag i regleringsbrevet för 2018. Skatteverket ska enligt regleringsbrevet för 2018 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka registerkvaliteten i folkbokföringen och särskilt beskriva hur riskhanteringen inom folkbokföringen har stärkts och vilka resultat det har gett. Vidare har regeringen gett Skatteverket i uppdrag att utveckla en metod för att systematiskt kunna följa upp kvaliteten i folkbokföringsregistret. De författningsförslag rörande folkbokföringen som har lämnats av Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden (SOU 2017:37) bereds i Regeringskansliet.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.