Skrivelse från Försvarsdepartementet

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2018/19:70

Publicerad

Ladda ner:

I denna skrivelse redogör regeringen för resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som
genomförts 2017. Skrivelsen är den årliga rapport som riksdagen begärt i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.