Riksrevisionens rapport om arbetslöshetskassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen Skr. 2018/19:51

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten om arbetslöshetskassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen.

Ladda ner:

Regeringen delar Riksrevisionens uppfattning om att det är viktigt att arbetslöshetsförsäkringen uppfattas som likvärdig och tillämpas på ett likvärdigt sätt. IAF har i flera rapporter visat att antalet skickade underrättelser skiljer sig åt mellan Arbetsförmedlingens marknadsområden.

Vidare visar rapporterna att antalet underrättelser som lett till sanktion i förhållande till antalet prövade underrättelser skiljer sig åt mellan arbetslöshetskassorna. Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att regelverket i arbetslöshetsförsäkringen behöver förtydligas och att IAF:s bemyndiganden att meddela föreskrifter behöver ses över. Arbetslöshetsförsäkringens regelverk är komplext och ett förtydligande av reglerna kan ske på olika sätt. Vissa frågor förtydligas lämpligen i föreskrifter medan andra lämpar sig bättre för att förtydligas genom praxis. Regelförenkling i lag och förordning är ytterligare sätt att förtydliga försäkringen. En fördjupad analys av varje enskild fråga krävs för att bedöma om förtydligande av regelverket lämpligast görs genom lag, förordning, myndighetsföreskrifter eller om det bör överlåtas till praxis. IAF:s uppgift att förtydliga regelverket i försäkringen och IAF:s bemyndiganden att meddela föreskrifter är en del av det arbetet.

Regeringen tillsatte i februari 2018 Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A2018:01). Utredningen ska analysera och lämna förslag till hur en arbetslöshetsförsäkring grundad på inkomster kan utformas, och lämna förslag på en ny lag och en ny förordning om arbetslöshetsförsäkringen.