Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014–2020 Skr 2018/19:52

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Landsbygdsprogrammet 2014–2020 – utformning och genomförande (RiR 2018:26). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om Landsbygdsprogrammet 2014–2020 har utformats och genomförts på ett effektivt sätt. Slutsatsen är att regeringens utformning av programmet har bidragit till en programstruktur som försvårar möjligheten att nå programmets mål. Riksrevisionen konstaterar vidare att värdet av den informationsinsamling i form av uppföljning och utvärdering med syfte att säkerställa att programmets mål kan nås är begränsat samt att den komplexa programstrukturen med många olika åtgärder och omfattande resultatrapportering gör att handläggningen av stödärenden tar lång tid och är resurskrävande.

Regeringen påbörjade redan hösten 2015 förberedelserna för kommande programperiod (2021–2027). Arbetet med att ta fram en strategisk plan för Sverige och för hur den kommande gemensamma jordbrukspolitiken ska genomföras nationellt inleddes under 2018. I dagsläget är det oklart när den strategiska planen ska vara klar, då det är avhängigt resultatet av förhandlingarna i EU. Statens jordbruksverk har fått i uppdrag att bistå regeringen i arbetet, redovisa behov av tillkommande utvecklingsarbete samt hur administrationen av EU-stöd kan göras mindre kostnadskrävande i den kommande programperioden.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.

Laddar...