Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken Skr. 2018/19:120

Publicerad

Riksrevisionen har granskat de statliga myndigheternas arbete med långsiktiga scenarier inom miljö-, energi-, transport-, och bostadspolitiken.

Ladda ner:

Långsiktiga scenarier utgör underlag för bl.a. formuleringen av politiska målsättningar, analyser av reformer, samhällsekonomiska analyser och internationell rapportering. Riksrevisionen har redovisat resultatet av sin granskning i rapporten Att planera för framtiden – statens arbete med scenarier inom miljö-, energi-, transport-, och bostadspolitiken (RiR 2019:4).

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och
de rekommendationer till regeringen som Riksrevisionen har redovisat i rapporten. Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledningen av rapporten.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens styrning av och myndigheternas arbete med scenarier behöver förbättras för att bidra till välinformerade beslut och rätt prioriteringar samt för att öka effektiviteten i arbetet.

Regeringen instämmer i huvudsak i Riksrevisionens rekommendationer. Myndigheternas scenarier utgör viktiga beslutsunderlag för regeringen och riksdagen. Det är därför angeläget att dessa håller god kvalitet samt att myndigheternas arbete med att ta fram scenarier är effektivt och att det samordnas. Regeringen avser därför att utveckla styrningen av detta arbete.

Laddar...