Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn Skr. 2019/20:76

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Konkurrensverkets tillsyn – förutsättningar för effektivt resursutnyttjande (RiR 2019:26).

Ladda ner:

Enligt Riksrevisionen visar granskningen på brister i Konkurrensverkets tillsynsarbete. Bristerna avser både Konkurrensverkets prioriteringspolicy och Konkurrensverkets interna kontroll. Sammantaget bedömer Riksrevisionen att Konkurrensverkets resursutnyttjande kan förbättras. För att Konkurrensverket ska använda sina resurser mer effektivt krävs en översyn av tillsynsprocesserna, inklusive tillämpningen av myndighetens prioriteringspolicy.

Som ett stöd i Konkurrensverkets arbete med översynen rekommenderar Riksrevisionen att Konkurrensverket förbättrar den interna kontrollen i myndighetens tillsynsverksamhet, formaliserar återkopplingen till myndighetens prioriteringspolicy från tillsynsarbetet samt utvärderar om nuvarande fördelning av resurser mellan konkurrens- och upphandlingstillsyn är ändamålsenlig givet  myndighetens uppdrag och tillförda resurser. Riksrevisionen bedömer vidare att det kan finnas skäl för Regeringskansliet att följa upp hur förvaltningsanslaget fördelas internt och ställa tydligare krav på utvärdering av Konkurrensverkets tillsyn.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelse att det är viktigt med löpande uppföljning och utvärdering av Konkurrensverkets tillsyn. Regeringen följer löpande Konkurrensverkets resultat och resursutnyttjande bl.a. genom verkets årsredovisning som tillsammans med det årliga budgetunderlaget ligger till grund för tilldelning av resurser och styrning via regleringsbrev. Regeringskansliet har även en årlig myndighetsdialog med Konkurrensverkets generaldirektör som syftar till att följa upp Konkurrensverkets verksamhet, ge en återkoppling och diskutera myndighetens resultat m.m. Utifrån dessa redovisningar och diskussioner följer Regeringskansliet hur Konkurrensverket utnyttjar och fördelar sina resurser.

Regeringen avser att följa upp hur Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer omhändertas av Konkurrensverket bl.a. i samband med den årliga myndighetsdialogen.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.