Skrivelse från Kulturdepartementet

Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service Skr. 2020/21:116

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten För förtroendets skull – granskningsnämndens granskning av public service (RiR 2020:26).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att granskningen av public service fungerar bra, även om det finns delar av verksamheten som behöver utvecklas. Riksrevisionen konstaterar att granskningen lever upp till höga krav på effektivitet och öppenhet och bidrar till god regelefterlevnad hos programföretagen. I rapporten visar Riksrevisionen dock att granskningsnämndens verksamhet har vissa brister när det gäller uppföljningen av handläggningstider och att det finns ett visst behov att utveckla motiveringarna i en del av besluten. Tre rekommendationer lämnas till Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). Rekommendationerna syftar till att korta handläggningstiderna och att göra det lättare att förstå nämndens beslut.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens övergripande slutsats och avser att följa MPRT:s arbete med de rekommendationer som Riksrevisionen lämnat.