Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken – bristande tillförlitlighet Skr. 2020/21:178

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Effektutvärderingar av näringspolitiken – bristande tillförlitlighet (RiR 2020:30).

Ladda ner:

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning av hur statliga myndigheter utvärderar effekter av näringspolitiken och om hur effektutvärderingar används. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att

  • säkerställa att Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) i större utsträckning används för att utvärdera effekter av näringspolitiska insatser
  • återrapportera resultaten av väl utförda effektutvärderingar till riksdagen i högre grad och med ökad tydlighet
  • förtydliga syftet med uppföljningar av näringspolitiska insatser
  • tydliggöra i Almi Företagspartners AB:s (Almi) ägaranvisning vad syftet är med att använda jämförelsegrupper.

Regeringen instämmer i flera av Riksrevisionens bedömningar. Regeringen delar dock inte Riksrevisionens uppfattning att en viss typ av metod för effektutvärderingar är att föredra framför andra. Sedan 2016 har regeringen arbetat strategiskt för att utveckla förutsättningarna för en mer systematisk uppföljning, utvärdering och analys av näringspolitiska insatser. De åtgärder regeringen avser att vidta utifrån Riksrevisionens granskning förstärker arbetet ytterligare. I budgetpropositionen för 2021 tilldelas Tillväxtanalys förstärkta medel för att bl.a. genomföra fler effektutvärderingar (prop 2020/21:1). Regeringen avser att i sin helhet se över de uppdragsmål som förutsätter att Almi genomför årliga utvärderingar i förhållande till en jämförelsegrupp. Frågan är därmed ännu inte slutbehandlad.