Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport om transportbidraget Skr. 2020/21:210

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Transportbidraget – bristande underlag och oklar måluppfyllelse (RiR 2021:2).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande iakttagelse är att det är oklart i vilken utsträckning transportbidraget bidrar till att nå avsedda syften och därigenom målet för regional utveckling. Dessutom har bidragets klimatpåverkan hittills varken bedömts eller beaktats. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att genomföra en grundlig översyn av transportbidragets utformning. En sådan översyn bör inkludera att kvalitetssäkra analyser av transportkostnadsnackdelar utifrån ett underlag baserat på faktiska transportkostnader och utreda om en förändrad utformning av bidraget kan öka möjligheterna att bidra både till höjd förädlingsgrad och till att säkerställa så låg klimatpåverkan som möjligt.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och instämmer delvis i Riksrevisionens iakttagelser. Regeringen har tidigare gett Tillväxtverket två uppdrag om transportbidraget, ett om klimataspekter och ett om transportmerkostnader. Dessa uppdrag pågår fortfarande. Regeringen avser att komplettera Tillväxtverkets uppdrag om transportmerkostnader med att Tillväxtverket ska bedöma möjligheterna till att samla in kompletterande information om de faktiska transportkostnaderna. Regeringen avser dock för närvarande inte att se över den delen av stödet som avser att stimulera till höjd förädlingsgrad i transportbidragsområdets näringsliv.

En översyn av transportbidragets utformning kan komma att bli aktuell för att anpassa stödordningen till en eventuell förändring av den allmänna gruppundantagsförordningen efter 2023.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Laddar...