En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga Skr. 2021/22:3

Publicerad

I denna skrivelse beslutar och redovisar regeringen nya mål för förenklingspolitiken.

Ladda ner:

De nya målen är:

 1. De samlade regelverken ska utgå från proportionalitet och vara utformade så att de bidrar till att främja svenska företags tillväxt, konkurrenskraft samt innovations- och omställningsförmåga.
 2. De kostnader för svenska företag som följer av regler ska över tid
  minska som andel av BNP, och kostnadsutvecklingen ska vara lägre än i omvärlden.
 3. Förvaltningsmyndighetrs handläggningstider för ärenden som rör
  företag ska bli kortare och mer transparenta och den förväntade handläggningstiden ska synliggöras för den sökande i fler ärendekategorier.
 4. Förvaltningsmyndigheters bemötande och service till företag ska vara företagsanpassat och väl fungerande.
 5. Andelen tjänster för företagens kontakter med det offentliga som är
  digitala och andelen enskilda ärenden som kan hanteras digitalt ska öka i syfte att förenkla företagens uppgiftslämnande och övriga myndighetskontakter – det långsiktiga målet är att företagen ska lämna en uppgift en gång och till ett ställe.

Regeringen beskriver i skrivelsen också hur den avser att arbeta med att följa upp och nå de nya målen för förenklingspolitiken, bl.a. vilka typer av nya uppdrag som behöver lämnas till olika myndigheter, och hur konsekvensutredningarna behöver vidareutvecklas för att nå målen för förenklingspolitiken. Regeringen kommer årligen att redogöra för arbetet med förenklingspolitiken, inklusive de fem målen, i budgetpropositionen.