Skrivelse från Socialdepartementet

Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Skr. 2021/22:62

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen sedan deras ikraftträdande.

Ladda ner:

Det redogörs även för att lagarna har varit nödvändiga för det allmänna för att kunna hantera covid-19-pandemin. Vidare redogörs i korthet för vilka stödåtgärder som införts för att mildra de negativa konsekvenserna för de verksamheter och företag som träffats av de begränsningar som införts med stöd av lagarna.

Därefter redovisas Folkhälsomyndighetens bedömning om lagarnas fortsatta giltighet till utgången av januari 2022. Myndigheten bedömer mot bakgrund av att sjukdomen covid-19 är en ny sjukdom där kunskapsläget ständigt går framåt samt på grund av den ökande smittspridningen i Europa att lagarna bör gälla till utgången av januari 2022.

Avslutningsvis redogörs för regeringens bedömning av behovet av lagarnas fortsatta giltighet. Regeringen vidhåller bedömningen att lagarna bör gälla till utgången av januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition