Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om Ekobrottsmyndighetens arbete mot den organiserade ekonomiska brottsligheten Skr. 2021/22:205

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för sin bedöm­ning av de iakt­tagelser som Riks­revisionen har gjort och de rekom­mendationer som riktats till regeringen i rapporten Eko­brotts­myndigheten – arbetet mot den organi­serade ekono­miska brotts­ligheten (RiR 2021:30).

Ladda ner:

Riks­revisio­nens över­gripande slutsats är att det finns flera omstän­digheter som gör att Eko­brotts­myndig­heten (EBM) inte fullt ut kan arbeta effektivt mot den organi­serade ekono­miska brotts­ligheten. Riks­revisio­nen anser att detta delvis beror på att EBM brister i sin interna styrning och informa­tions­delning och lämnar flera rekom­menda­tioner till myndig­heten i detta avseende. Riks­revisio­nen menar att problemen förstärks av att regeringen inte skapat vissa yttre förut­sätt­ningar som EBM behöver för att arbeta effektivt. Samman­taget bedömer Riks­revisionen att EBM:s arbete i väsent­liga delar inte tar tillvara de effektivi­tets­vinster som är syftet med myndig­hets­konstruk­tionen. Riks­revisionen rekom­menderar regeringen att göra en översyn av EBM:s uppdrag och konstruktion, att klar­göra ansvars­förhål­landena mellan EBM och Polis­myndig­heten när det gäller under­rättelse­verksam­heten samt att se till att under­rättelse­verk­samheten har rättsliga förut­sätt­ningar för att kunna arbeta effektivt.

Regeringen väl­komnar Riks­revisio­nens gransk­ning och instämmer till viss del i de redo­visade iakt­tagelserna. I skrivelsen redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits inom de områden som omfattas av Riks­revisionens rekom­menda­tioner.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riks­revisio­nens gransk­nings­rapport är slut­behandlad.