Skrivelse från Utrikesdepartementet

Nordiskt samarbete 2022 Skr. 2022/23:90

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska regeringarna under 2022, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

Ladda ner:

Under 2022 fortsatte regeringen att prioritera det nordiska samarbetet högt. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina som inleddes den 24 februari kom i hög grad att prägla verksamheten i Nordiska ministerrådet. Arbetet med att följa upp covid-19-pandemin och dess konsekvenser fortsatte, med ett tydligt fokus på hur de nordiska länderna ska hantera och stå bättre rustade inför en framtida kris. Samarbetet i Norden men också med Baltikum är angeläget och viktigare än någonsin. Det är också avgörande för vår regions samlade inflytande i EU.

De nordiska ländernas officiella samarbete styrs av en gemensam vision som kallas Vår vision 2030 och som antogs av de nordiska statsministrarna 2019. Visionen slår fast att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Under perioden 2021–2024 inriktas visionsarbetet på satsningar under de tre strategiska prioriteringarna om ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Satsningarna stakas ut i en gemensam handlingsplan.

Skrivelsen omfattar verksamhet för helåret 2022.