Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens hantering av mängdbrott Skr. 2022/23:129

Publicerad

Denna skrivelse har utarbetats med anledning av Riksrevisionens rapport om polisens hantering av mängdbrott (RiR 2023:2).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om Polis­myndig­hetens och regeringens hantering av mängd­brott är effektiv. Gransk­ningens fokus har varit inriktad mot tre delfrågor: arbetar utred­nings­perso­nalen efter fast­ställda metoder och arbets­sätt som effektivi­serar utredning av mängd­brott, har Polis­myndig­heten genom sin styrning skapat tillräcklig förmåga att hantera mängd­brott effektivt och har regeringen möjlig­gjort en effektiv hantering av mängd­brott i Polis­myndig­heten. Den samlade slut­satsen av gransk­ningen är att Polis­myndig­heten inte hanterar mängdbrott effektivt.

Effektivitetsbristerna handlar till stor del om att Polis­myndig­hetens sätt att fördela resurser inte lyckats skapa tillräcklig beman­ning i lokal­polis­områdena, samtidigt som personalen där i alltför stor utsträck­ning behöver ta över utred­ningar av grova brott från andra nivåer eller lånas ut för att bistå med utred­ningar. Riks­revisionen anser att lokal­polisområdena, som ska vara basen i polisens verksamhet, har svårigheter att behålla sina utrednings­resurser. Riks­revisionen anser vidare att Polis­myndig­heten inte genomför nödvändig kompetens­utveckling och kompetens­överföring samt att goda exempel inte slussas vidare på ett syste­matiskt sätt. Riks­revisionen anser även att Polis­myndig­heten genom ett internt beslut begränsat anställ­ningen av civil­anställda, trots att civil personal är viktig för att effektivt kunna ta emot anmäl­ningar, utreda, genomföra foren­siska under­sökningar och stödja både yttre och inre personal admi­nistrativt. Riks­revisionen anser att läget är allvarligt.

Om Polismyndigheten inte kommer till rätta med de tillkorta­kommanden som gransk­ningen synliggjort bedömer Riks­revisionen att det på sikt kan leda till att brotts­utsatta privat­personer, närings­idkare och organisa­tioner inte får sin trygghet och säkerhet tillgodo­sedd samt att allmän­hetens förtroende för rätts­väsendet riskerar att minska. Mot bakgrund av gransk­ningens resultat lämnar Riks­revisionen ett antal rekom­menda­tioner till Polis­myndig­heten. Polis­myndig­heten anser att merparten av rekom­menda­tionerna är rele­vanta och har börjat bearbeta dem inom ramen för ett större förändrings­arbete som tar sikte på hur myndig­heten arbetar med mängd­brott. Regeringen välkomnar Riks­revisionens granskning och avser att särskilt följa upp vilka åtgärder Polis­myndig­heten vidtar för att förstärka utrednings­förmågan kopplat till mängdbrott.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riks­revisionens rapport är slutbehandlad.

Laddar...