Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

En tydligare roll för hälso- och sjukvården i folkhälsoarbetet SOU 1997:119

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I dag anses folkhälsoarbete bestå av två komponenter: att förebygga sjukdom och att främja hälsa. Den sjukdomsförebyggande strategin utgår från medicinska kunskaper om vad som orsakar sjukdom och ohälsa medan den hälsofrämjande strategin söker skapa förutsättningar för människor att leva ett gott liv och främja sin hälsa. Folkhälsoarbete förutsätts bedrivas av flertalet samhällssektorer och på alla samhällsnivåer. Dock betonas särskilt det tvärsektoriella arbetet och kommunernas betydelse för att nå framgång i arbetet.